Category:

Phát triển sản phẩm

14   Articles
14

Phát triển sản phẩm (tiếng Anh: Product Development) còn được gọi là “Thiết kế và Phát triển sản phẩm” hay đôi khi còn mang nghĩa là “Development” trong R&D.