Category:

Vi sinh thực phẩm

6   Articles
6

Vi sinh thực phẩm là môn học nghiên cứu về các vi sinh vật sống, tạo ra, hoặc làm ô nhiễm thực phẩm, bao gồm cả việc nghiên cứu vi sinh vật gây hư hỏng thực phẩm.