Science Vietnam
Home » Thực phẩm » Quản lý chất lượng

Category : Quản lý chất lượng

Kiểm soát chất lượng thực phẩm là một quá trình xem xét chất lượng của tất cả các yếu tố liên quan đến sản xuất thực phẩm từ khâu nguyên liệu đến thành phẩm