Nguyễn Hữu Lộc

Books By Nguyễn Hữu Lộc

Cơ sở thiết kế máy

By: Nguyễn Hữu Lộc

CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY được biên soạn theo để cương môn học Chi tiết máy cho sinh viên khoa Cơ khí và môn Thiết kế máy cho sinh viên